مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد خراسان رضوی

واحد خراسان رضوی

آدرس:مشهد – میدان آزادی – پردیس دانشگاه – سازمان مرکزی جهاد دانشگاهی طبقه همکف – معاونت فرهنگی صندوق پستی: ۹۱۷۷۵ ـ ۱۳۷۶ تلفن: (۰۵۱۱) ۸۸۳۲۳۶۸ پست الکترونیک: sec.khr@acecr.ac.ir

۰۲ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید