مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد خراسان جنوبی

آدرس: خیابان پاسداران – میدان قدس -جنب فروشگاه فرهنگیان

تلفن: (۰۵۶۱)۲۲۲۳۰۰۶-۲۲۲۱۰۲۰

نمابر: (۰۵۶۱)۲۲۲۲۶۲۹

پست الکترونیک: sec.khj@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید