مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد گلستان

واحد گلستان

نشانی: گرگان ـ خیابان شهید بهشتی ـ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ـ ساختمان جهاددانشگاهی صندوق پستی:۴۹۱۷۵ ـ ۱۱۱۶ تلفن: (۰۱۷۱) ۲۲۴۵۵۷۲ ـ نمابر (۰۱۷۱) ۲۳۳۱۲۴۸ ـ پست الکترونیک:sec.gs@acecr.ac.ir

۰۲ مهر ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید