مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد صنعتی اصفهان

آدرس: – دانشگاه صنعتی اصفهان – جهاددانشگاهی – ص پ : ۱۴۷ – ۸۴۱۵۵

تلفن: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۰

نمابر: (۰۳۱۱)۳۹۱۲۵۴۱

پست الکترونیک: sec.iut@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید