مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد چهار محال و بختیاری

آدرس: خیابان ولیعصر شمالی – روبروی بیمه خدمات درمانی – جهاددانشگاهی واحد استان ( طبقه سوم ) – کد پستی : ۸۸۱۶۷۷۴۴۱۹

تلفن: (۰۳۸۱)۲۲۴۵۱۵۳ _ ۲۲۴۵۰۴۹

نمابر: (۰۳۸۱)۲۲۴۵۱۵۳

پست الکترونیک: sec.cb@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید