مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد زنجان

آدرس: – خیابان صفا – ابتدای خیابان بهار – پلاک ۳

تلفن: (۰۲۴۱)۴۲۴۸۵۱۷ _ ۴۲۴۸۲۴۳

نمابر: (۰۲۴۱)۴۲۶۰۰۳۷

پست الکترونیک: sec.zn@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید