مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد اصفهان

آدرس: – خیابان هزارجریب – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان – جنب دانشکده بهداشت

تلفن: (۰۳۱۱)۷۹۲۲۶۷۳

نمابر: (۰۳۱۱)۶۶۸۷۰۲۱

پست الکترونیک: sec.es@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید