مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد آذربایجان غربی

آدرس: خیابان شهید بهشتی – دانشگاه ارومیه – جهاددانشگاهی – ص پ ۱۶۵- کدپستی ۵۷۱۳۵

تلفن: (۰۴۴۱)۳۴۶۸۶۱۸

نمابر: (۰۴۴۱)۳۴۵۴۳۳۰

پست الکترونیک: sec.ag@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید