مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» مازندران
واحد مازندران

آدرس: ساری- خیابان امیر مازندرانی – خیابان وصال – جهاددانشگاهی-ص پ ۱۶۶۷ -۴۸۱۷۵ تلفن: (۰۱۵۱)۲۲۳۹۷۷۶_۲۲۳۲۱۵۵_۳۹۷۷۶-۷ نمابر: (۰۱۵۱)۲۲۵۳۳۸۲ پست الکترونیک: sec.mz@acecr.ac.ir


گزارش تصویری/ برگزاری همایش بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی در مازندران