مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
» آذربایجان شرقی
تمام رصدخانه‌های جهان از رصدخانه مراغه تاثیر گرفته‌اند

پژوهشگر و کارشناس مرکز تحقیقات نجوم و اختر فیزیک مراغه گفت: تمامی رصدخانه‌های جهان از رصدخانه مراغه تاثیر گرفته‌اند.