مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد صنعتی اصفهان
  • عنوان برنامه: سخنرانی تخصصی
  • سخنران و موضوع سخنرانی: متعاقبا اعلام می گردد.
  • زمان: یکشنبه ۳ آذر ماه
  • مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان
  • عنوان برنامه: گلستان خوانی در قالب ضبط رادیویی
  • زمان: یکشنبه ۳ آذر ماه
  • مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان
  • عنوان برنامه: پرده خوانی
  • زمان: یکشنبه ۳ آذر ماه
  • مکان: دانشگاه صنعتی اصفهان
۰۱ آبان ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید