مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد سیستان و بلوچستان

آدرس: – خیابان دانشگاه – دانشکده ادبیات و علوم انسانی – ص پ : ۶۵۵ – ۹۸۱۳۵

تلفن: (۰۵۴۱)۲۴۴۰۰۸۷- ۲۴۴۸۲۱۹

نمابر: (۰۵۴۱)۲۴۱۲۱۴۵

پست الکترونیک: sec.sb@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید