مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
واحد اردبیل

آدرس: اردبیل – بلوار معلم – نبش کوچه شقایق – پلاک ۱۲۳ – ساختمان شماره ۲ کد پستی: ۱۴۴۹۱-۵۶۱۳۶

تلفن: (۰۴۵۱) ۲۲۴۶۵۱۵ – ۲۲۴۶۶۱۶-۲۲۴۰۹۸۶

نمابر: (۰۴۵۱)۲۲۵۲۱۰۸

پست الکترونیک: sec.ar@acecr.ac.ir

۰۱ شهریور ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید