مسابقه کتابخوانی
مسابقه ملی مشاعره
سایت‌های سازمان
تا مصیبت دو نشود

بازرگانی را هزار دینار خسارت افتاد پسر را گفت نباید که این سخن با کسی در میان نهی.

گفت ای پدر فرمان تراست، نگویم ولکن خواهم مرا بر فایده این مطلع گردانی که مصلحت در نهان داشتن چیست؟

گفت تا مصیبت دو نشود: یکی نقصان مایه و دیگر شماتت همسایه

گلستان سعدی/ باب چهارم/ در فواید خاموشی

۰۱ مرداد ۱۳۹۲

این مطلب را چاپ کنید